Giới thiệu

Giới thiệu về nhà xanh

Trải qua nhiều năm trong lĩnh vực môi trường chúng tôi hiểu rằng môi trường còn rất nhiều vấn đề vì vậy NHA XANH ra đời nhằm giải quyết những vấn đề đó

 NHÀ XANH với những chức năng chính :

-cung cấp các sản phẩm xanh sạch an toàn về môi trường cho tất cả mọi người
-Đưa ra các giải pháp về vấn đề thoát nước và vệ sinh môi trường cho các tổ chức và cá nhân
-Cung cấp các thiết bị công nghệ, thiết kế và vận hành  các hệ thống thoát nước xử lý nước thải , tối ưu chi phí cho người dùng

Sứ mệnh của NHÀ XANH

Giúp mình, giúp người xung quanh mình, giúp xã hội
Kế thừa, khai thác, phát triển công nghệ, truyền cảm hứng cho các thế hệ cùng nhau gìn giữ môi trường mãi xanh sạch

Cùng nhau tạo ra môi trường – xanh – sạch – bền vững